Zarządzenie Nr 175/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego nie nadającego się do dalszego użytkowania, stanowiącego wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego w Urzędzie Gminy Ostróda, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
 
     1) Artur Jabłonka - Przewodniczący komisji,
 
     2) Beata Czerkas - Zastępca przewodniczącego komisji,
 
     3) Cezary Wawrzyński - Członek komisji.
 
     § 2. 1. Komisja dokona oględzin środka trwałego - kserokopiarki czarno-białej Olivetti d-Copia 400, sporządzi odpowiednią dokumentację i dołączy opinię zewnętrznego serwisu potwierdzającą, iż naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna,
 
  2. Komisja dokona fizycznej likwidacji uszkodzonej kserokopiarki kolorowej, poprzez przekazanie jej do utylizacji upoważnionemu podmiotowi,
 
  3. Z czynności likwidacji, Komisja sporządzi protokół. Opinia i dokumentacja o których mowa w ust. 1, stanowić będą załączniki do protokołu.
 
     § 3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół likwidacji, Komisja przekaże właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, w celu wykreślenia zlikwidowanych składników majątkowych z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd.
 
     § 4. Zakończenie prac Komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.12.2017
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.12.2017, ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, odsłon: 552


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215843
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości