Zarządzenie Nr 174/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu „Szkolna Akademia Przyszłości” - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-V1.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ostróda nr XXVI/186/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2017 rok, w tym przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się Zespół Zarządzający w składzie:
 
  1) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu - nadzór merytoryczny,
 
  2) Magdalena Muraszko - Koordynator projektu,
 
  3) Danuta Kucharczuk - Księgowa projektu,
 
  4) Magdalena Wajdyk - Specjalista ds. zamówień publicznych,
 
  5) Beata Kucharczuk - Koordynator szkolny - Szkoła Podstawowa w Brzydowie,
 
  6) Janusz Wierciński - Koordynator szkolny - Szkoła Podstawowa w Szyldaku,
 
  7) Bożena Bohdziewicz - Koordynator szkolny - Szkoła Podstawowa w Tyrowie,
 
  8) Elżbieta Jaglińska - Koordynator szkolny - Szkoła Podstawowa w Zwierzewie,
 
  oraz nauczyciele matematyki i przyrody ze szkół biorących udział w projekcie.
 
     § 2. Zespół odpowiedzialny jest za właściwą realizację projektu.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko
 
 

1realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057902
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości