Zarządzenie Nr 172/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 października 2022.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2022 r.
 
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 172/2022 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 października 2022 r.
 
 
 
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2022 roku
 
L.p.
Treść
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
1.
Dochody
104 820 739,44
80 538 397,13
76,83%
2.
Wydatki
109 183 658,44
78 281 788,74
71,70%
2.1.
Wydatki bieżące
87 723 850,02
62 531 051,05
71,28%
2.2.
Wydatki majątkowe
21 459 808,42
15 750 737,69
73,40%
3.
Deficyt/nadwyżka
-4 362 919,00
2 256 608,39
 
4.
Przychody
6 732 919,00
3 302 919,00
49,06%
5.
Rozchody
2 370 000,00
310 000,00
13,08%
 
 
2. W III kwartale 2022 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

 

Data przekazania do publikacji: 04.11.2022
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.11.2022, ostatnia aktualizacja: 04.11.2022, odsłon: 37


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788669
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości