Zarządzenie  Nr 17/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 lutego 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
 
          „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Worniny”.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U.  z  2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami /, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
                                                                                                                                                                                             
   § 1  1.  Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:                                   
             „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Worniny”.
 
         2. W skład komisji wchodzą:
            1/  Bogusław Fijas - przewodniczący
            2/  Jan Brzozowski– z-ca przewodniczącego
            3/  Krzysztof Ruczyński – członek
            4/  Roman Szewczyk - członek
                                                                                                                                                                                
   § 2  1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci
            kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
       2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Worniny.
 
   § 3  Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
   § 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.02.2016r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk
 
 
 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.02.2016, ostatnia aktualizacja: 25.02.2016, odsłon: 646


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218994
odsłon strony

Aktualnie mamy
81 gości