Zarządzenie  Nr  17/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka Nr 23/59 o pow. 0,0558 ha oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka Nr 23/58 o pow. 0,0463 ha, położone w obrębie i miejscowości Górka, stanowiące własność Gminy Ostróda.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

-         lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 27,3 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,3 m2, udział stanowiący 11/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 32,5 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 6,2 m2, udział stanowiący 14/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 61,0 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 8,6 m2, udział stanowiący 25/100  w  gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 5 o pow. uż. 27,2 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,3 m2, udział stanowiący  12/100  w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 6 o pow. uż. 32,6 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,3 m2, udział stanowiący 13/100 w gruncie i w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 7 o pow. uż. 31,8 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,3 m2, udział stanowiący 13/100 w gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58,

-        lokal mieszkalny Nr 8 o pow. uż. 27,7 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,3 m2, udział  stanowiący 12/100  w  gruncie i częściach wspólnych zbywanej nieruchomości położonej na działce Nr 23/59 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym znajdującym się na działce Nr 23/58.

 

§ 2.

 

Traci moc zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2010, ostatnia aktualizacja: 05.02.2010, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214664
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości