Zarządzenie  Nr 17/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 lutego 2007r

 

w sprawie  zamiany nieruchomości.

 

      Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku  z art.15ust.1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) oraz  § 4 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz. 1019)  zarządzam  co następuje:

 

      § 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Tadeuszem i Łucją małż. Rudniccy, nieruchomości określonych w § 2 i §3 zarządzenia.

 

      § 2. Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda jest działka położona w obrębie Samborowo oznaczona nr 676/46 o pow. 926 m2

 

      § 3. Przedmiotem zamiany ze strony Tadeusza i Łucji małż. Rudnickich  jest działka położona w obrębie Samborowo oznaczona nr 578/6  o pow. 937 m2.

 

      § 4. W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, małż. Rudniccy rezygnują  z dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych  nieruchomości.

 

      § 5. Koszty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego strony ponoszą po połowie.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.02.2007, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238546
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości