Zarządzenie Nr 170/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kastrau ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Pana Grzegorza Kastrau ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku, z zachowaniem ustawowego, 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.11.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2018, ostatnia aktualizacja: 28.11.2018, odsłon: 319


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927023
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości