Zarządzenie Nr 168/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Nie wykonać prawa pierwokupu własności:
 
1) niezabudowanej części nieruchomości, o powierzchni 0,1016 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/105, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0;
 
2) udziału 1/49 części w prawie własności części nieruchomości, o powierzchni 1,0394 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/95, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0.
 
2. Warunki zbycia przedmiotowych części nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 17.10.2022 r. Rep. „A” Nr 7229/2022 przez Notariusza Anitę Maciejewską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego Nr 7.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 24.10.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2022, ostatnia aktualizacja: 26.10.2022, odsłon: 46


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827549
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości