Zarządzenie Nr 168/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 listopada 2018 r.
 
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową o funkcji mieszkalnej, położoną w Kajkowie przy ulicy Jeziornej w budynku oznaczonym numerem 13 wraz z udziałem 7/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku i urządzeniach – działka ew. Nr 2/7 o powierzchni 0,0231 ha, położona w obrębie Kajkowo oraz udział 7/100 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 2/10 o powierzchni 0,1020 ha, położona w obrębie Kajkowo, służącej do obsługi budynku mieszkalnego.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.11.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.11.2018, ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, odsłon: 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907144
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości