Zarządzenie Nr 164/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2018 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2018 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku obrony cywilnej stanowiących mienie Skarbu Państwa oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
    Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.poz.395) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Zarządzam inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątku ( sprzętu i materiałów) obrony cywilnej, stanowiących mienie Skarbu Państwa, w zarządzie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, które zostało powierzone Wójtowi Gminy Ostróda – Szefowi Obrony Cywilnej Gminy .
 
    § 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję komisję spisową w składzie:
 
  1) Marek Wydrzyński - Przewodniczący komisji,
  2) Elżbieta Koziej – Sekretarz komisji,
  3) Henryk Chocian - członek komisji.
 
    § 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w terminie do 30 listopada 2018 r.
 
    § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.11.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.11.2018, ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, odsłon: 259


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907266
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości