Zarządzenie Nr 164/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczna zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty – gmina Ostróda”
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi – „Kultura i dziedzictwo ”, działania – Infrastruktura kultury, na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczna zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty – gmina Ostróda”
 
  1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r.;
 
  2) okres realizacji projektu:
 
  - rozpoczęcie realizacji: 08.03.2017 r.,
  - rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01.03.2018 r.,
  - zakończenie finansowe realizacji: 31.03.2019 r.,
 
  3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
  - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  - rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
 
  4) osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
  5) do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
  6) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy w latach 2017- 2019, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
  7) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
  8) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
  9) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
  10) każdy dokument finansowy winien być zadekretowany i podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
  11) osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych będzie pracownik Referatu Finansowego a za sporządzenie wniosku o płatność pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
  12)  dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2025 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
  13) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2025 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
  14) zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
  15) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.11.2017r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska
 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.11.2017, ostatnia aktualizacja: 15.11.2017, odsłon: 552


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213837
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości