Zarządzenie Nr 162/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 września 2022 r.
 
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Idzbark
 
Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 28 ust. 1 i ust. 3 statutu sołectwa Idzbark, stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3393 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Zarządza się na dzień 7 października 2022 r., godz. 1700 wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Idzbark w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa.
 
2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla przeprowadzenia wyboru sołtysa zostanie podane do wiadomości mieszkańców sołectwa Idzbark w sposób w sołectwie zwyczajowo przyjęty.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.10.2022, ostatnia aktualizacja: 03.10.2022, odsłon: 78


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212895
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości