Zarządzenie Nr 162/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu pt. Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda”.
 
    Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2018 poz. 1431) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 31 października 2018 r . na wybór partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu pt. Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Zadanie 2 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika). Nr naboru: RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18.
 
    § 2. Ustalam następujący skład Komisji Konkursowej:
 
  1) Jan Brzozowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 
  2) Magdalena Wajdyk - Członek Komisji Konkursowej,
 
  3) Magdalena Muraszko – Członek Komisji Konkursowej,
 
    § 3. Komisja przeprowadzi postepowanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia Gminy Ostróda z dnia 31 października 2018 r. o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu.
 
    § 4. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych w § 3.
 
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.11.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2018, ostatnia aktualizacja: 28.11.2018, odsłon: 294


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927018
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości