Zarządzenie Nr 162/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 grudnia 2016r.
 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 
     Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ) , art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2015r. poz. 238) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2015 r. poz. 5151) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1.1. Gmina Ostróda wyemituje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 
     2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 
     3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 
     4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 
     5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
     § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
     § 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 
  1) Seria A16 o wartości 30.000 zł,
 
  2) Seria B16 o wartości 40.000 zł,
 
  3) Seria C16 o wartości 40.000 zł,
 
  4) Seria D16 o wartości 40.000 zł,
 
  5) Seria E16 o wartości 50.000 zł,
 
  6) Seria F16 o wartości 200.000 zł,
 
  7) Seria G16 o wartości 300.000 zł,
 
  8) Seria H16 o wartości 300.000 zł.
 
     2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
 
     3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 
     4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.
 
     § 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 
  1) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2017 r.,
 
  2) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2018 r.,
 
  3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2019 r.,
 
  4) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2020 r.,
 
  5) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2021 r.,
 
  6) obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2022 r.,
 
  7) obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2023 r.,
 
  8) obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2024 r.
 
     2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 
     3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym, dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 
     2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o marżę.
 
     3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 
     4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2017-2024.
 
     2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2017-2024.
 
     § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.12.2016r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2016, ostatnia aktualizacja: 21.12.2016, odsłon: 819


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213772
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości