Zarządzenie Nr 162/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 grudnia 2014 r.
 
w sprawie maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2015 rok
 
     Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się maksymalną wysokość dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok:
 
  1) do różnych form wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 
  a) pobyt na leczeniu sanatoryjnym, turnusach rehabilitacyjnych - 1.500 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  b) pobyt na koloniach letnich, obozach i zimowiskach - 1.500 zł na dziecko rocznie;
 
  c) pobyt na wczasach zorganizowanych - 1.050 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  2) do wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 1.050 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  3) udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych - 500 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  4) udział w wycieczkach - 1.050 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
  5) pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe:
 
  - budowa, zakup domu lub mieszkania - 16.000 zł;
 
  - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne 13.000 zł;
 
  - modernizacja i przystosowanie lokali lub budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 11.000 zł;
 
  - remont mieszkania 8.000 zł.
 
  6) organizacja imprez dla dzieci, zakup paczek świątecznych: 150 zł na dziecko rocznie;
 
  7) pomoc rzeczowa i finansowa:
 
  - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, lub śmierci: 7.000 zł na osobę uprawnioną rocznie;
 
  - w przypadku długotrwałych chorób oraz w pozostałych przypadkach: 1.050 zł na osobę uprawnioną rocznie;
 
  - dopłaty do przedszkoli i żłobków: 1.500 zł na dziecko rocznie.
 
     § 2. Wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik
do zarządzenia Nr 162/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 grudnia 2014r.
 
Wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym
 
Grupa
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
brutto zł
% wskaźnik dopłaty do n/w usług
Wczasy zorganizowane
Sanatorium, turnusy rehabilitacyjne
Wypoczynek organizowany
we własnym zakresie
Kolonie i
obozy
dla dzieci i młodzieży
Dopłaty do przedszkoli
i żłobków
Dopłata do biletów, wycieczek
1.
do 700
40
55
60
70
70
 
90
 
2.
powyżej 700
do 1.300
35
50
55
65
65
85
3.
powyżej 1.300
do1.900
30
45
50
60
60
80
4.
powyżej 1.900
do 2.500
25
40
45
55
55
75
5.
powyżej 2.500
do 3.100
20
35
40
50
50
70
6.
powyżej 3.100
do 6.200
15
30
35
45
45
 
65
 
 
Informacje uzupełniające
 
     1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 1.500 zł rocznie.
 
     2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 1.050 zł rocznie.
 
     3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów, np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.
 
     4. W celu zakwalifikowania się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się o dopłatę przed wyjazdem na wypoczynek.
 
     5. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem uprawnionych emerytów, rencistów i osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 
     6. Wysokość dopłaty określonej w pkt 5 obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie może przekroczyć 1.050 zł rocznie.
 
     7. Wypłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.
 
     8. Wysokość dopłaty do udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jest ustalana wg tabeli dopłat do biletów i wycieczek.
 
     9. Dopłaty do przedszkoli i żłobków przeznaczone są na dofinansowanie tzw. opłaty stałej i nie mogą przekraczać 1.500 zł - na dziecko rocznie.
 
     10. Wypłata świadczeń wymienionych w pkt. 9 może nastąpić na podstawie zaświadczeń wystawionych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze.
 
     11. Osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe przysługuje dopłata wyższa o jedną grupę niż wynika z tabeli dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Data przekazania do publikacji: 31.12.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.01.2015, ostatnia aktualizacja: 02.01.2015, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622559
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości