Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 lutego 2016 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, § 30 otrzymuje brzmienie:
 
     „§ 30. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji:19.02.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.03.2016, ostatnia aktualizacja: 07.03.2016, odsłon: 1 221


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559181
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości