Zarządzenie Nr 161/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 grudnia 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2016 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku obrony cywilnej stanowiących mienie Skarbu Państwa oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
     Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.poz.1047) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zarządzam inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątku (sprzętu i materiałów) obrony cywilnej, stanowiących mienie Skarbu Państwa, w zarządzie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, które zostało powierzone Wójtowi Gminy Ostróda - Szefowi Obrony Cywilnej Gminy i znajduje się w gminnym magazynie.
 
     § 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję komisję spisową w składzie:
 
  1) Marek Wydrzyński - Przewodniczący komisji,
 
  2) Elżbieta Koziej - Sekretarz komisji,
 
  3) Henryk Chocian - członek komisji.
 
     § 3 .Komisja przeprowadzi inwentaryzację w terminie do 9 grudnia 2016 r.
 
     § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.12.2016r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2016, ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215802
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości