Zarządzenie Nr 160/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2018 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach” - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne
 
    Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na realizację projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach” - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne
 
    1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ostróda;
 
    2) okres realizacji projektu zawarty jest w umowie o dofinansowanie projektu,
 
    3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
    a) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
    b) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
 
    4) za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie, Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
    5) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2019 rok, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
    6) do realizacji projektu nie wyodrębnia się oddzielnego konta bankowego ani oddzielonej księgi głównej;
 
    7) do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielny zbiór dowodów księgowych;
 
    8) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
    9) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
    10) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
    11) każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
    12) pracownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego potwierdza poniesiony wydatek, zestawia dokumenty w oparciu o dowody księgowe i w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Finansowego, odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych, składa wniosek o płatność;
 
    13) dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
    14) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
    15) zakupione lub wytworzone dobra ze środków finansowych projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
    16) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.11.2018
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.11.2018, ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, odsłon: 272


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927128
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości