Zarządzenie Nr 160/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 - 2018
 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 - ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) oraz § 2 Regulaminu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostróda, zwany dalej Zespołem na okres kadencji 2015 - 2018 w składzie:
 
  1) Urszula Zalewska - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie;
 
  2) Marzena Skowrońska - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
  3) Teresa Kwiatkowska - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
  4) Marta Posiadeł - kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;
 
  5) Anna Brodzińska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie;
 
  6) Janusz Karczewski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie;
 
  7) Wieńczysława Kajetanek - pielęgniarka środowiskowa w Ośrodku Zdrowia w Samborowie;
 
  8) Teresa Bielińska - pracownik socjalny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie.
 
     2. Szczegółowe  warunki funkcjonowania Zespołu określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda.
 
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda.
    
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.12.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.12.2014, ostatnia aktualizacja: 18.12.2014, odsłon: 860


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622525
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości