Zarządzenie Nr 159/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 listopada 2023 r.
 
w sprawie nabycia działki ewidencyjnej
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda niżej wyszczególnione działki ewidencyjne:
a) nr 642/1 o pow. 0,0001 ha, położoną w obrębie Samborowo;
b) nr 271/12 o pow. 0,0027 ha, położoną w obrębie Samborowo;
c) nr 272/5 o pow. 0,0033 ha, położoną w obrębie Samborowo;
d) nr 279/1 o pow. 0,0160 ha, położoną w obrębie Samborowo;
e) nr 282/1 o pow. 0,0098 ha, położoną w obrębie Samborowo;
f) nr 283/1 o pow. 0,0345 ha, położoną w obrębie Samborowo;
g) nr 346/1 o pow. 0,0022 ha, położoną w obrębie Samborowo;
h) nr 284/16 o pow. 0,0398 ha, położoną w obrębie Samborowo;
i) nr 46/9 o pow. 0,0068 ha, położoną w obrębie Wirwajdy.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 28.11.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2023, ostatnia aktualizacja: 28.11.2023, odsłon: 40


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569337
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości