Zarządzenie Nr 159/2022
Wójta Gminy Ostróda
Z dnia 27 września 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2022 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
     Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z póź.zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W roku 2022 przeprowadza się w drodze spisu z natury inwentaryzację składników majątkowych Gminy Ostróda, według planu inwentaryzacji na 2022 rok.
 
     § 2. 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z § 1, powołuje się komisję inwentaryzacyjną, zwaną dalej „komisją”, w składzie:
 
  1) Hładyszewski Karol - Przewodniczący komisji,
 
  2) Zgrzebski Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego komisji,
 
  3) Filipowiak Beata - Członek komisji,
 
  4) Chocian Henryk - Członek komisji,
 
  5) Klimowski Kamil - Członek komisji,
 
  6) Mackiewicz Patrycja - Członek komisji.
 
     2. Komisja tworzyć będzie zespoły spisowe, w skład których wchodzić będzie Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i jeden lub dwóch Członków komisji.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.09.2022
Osoba przekazująca: Anna Wawrowska

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.09.2022, ostatnia aktualizacja: 28.09.2022, odsłon: 72


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786439
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości