Zarządzenie Nr 159/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 grudnia 2014r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), uwzględniając Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 7. 1 Dla realizacji dostaw i usług powtarzających się okresowo i nie przekraczających wartości 15 000 euro (w szczególności: zakup kwiatów, prasy, artykułów spożywczych i przemysłowych, artykułów biurowych, w tym eksploatacyjnych, np. tusze i tonery, oprogramowania komputerowego i użytkowego, usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do Internetu, usług transportowych, paliwa itp.) a w przypadku usług pocztowych nie przekraczających wartości 30 000 euro, można odstąpić od stosowania zasad niniejszego Regulaminu”.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom Referatów, osobom przez nich wyznaczonym oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Koordynatorowi ds. Zamówień Publicznych.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.12.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.12.2014, ostatnia aktualizacja: 17.12.2014, odsłon: 806


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803165
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości