Zarządzenie Nr 157/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 listopada 2023 r.
 
w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewidencyjną nr 69/2 o powierzchni 0,0183 ha, położoną w obrębie Turznica, KW EL1O/00001013/4, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.11.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.11.2023, ostatnia aktualizacja: 28.11.2023, odsłon: 30


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526784
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości