Zarządzenie Nr 157/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2017 r.
 
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia i zasad wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902 z późn.zm) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustalam zasady wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ostróda zwanych dalej kierownikiem tj.:
 
  1) Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie,
 
  2) Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     § 2.1.Miesięczne wynagrodzenie za pracę kierownika obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:
 
  1)wynagrodzenie zasadnicze,
 
  2)dodatek za wieloletnią pracę,
 
  3)dodatek funkcyjny,
 
     2.Kierownikowi może być przyznany:
 
  1)dodatek specjalny,
 
  2) nagroda uznaniowa.
 
     3.Kierownikowi przysługuje również:
 
  1) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 
  2) nagroda jubileuszowa,
 
  3) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 
     § 3. Minimalne wymagania kwalifikacyjne i minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1786 z późn.zm.)
 
     § 4. Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia kierownika ustalam na kwotę 10.500 zł.
 
     § 5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę lub w angażu zmieniającym poziom wynagrodzenia.
 
     § 6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą o pracownikach samorządowych.
 
     § 7.1.Dodatek funkcyjny kierownikowi ustala Wójt Gminy Ostróda.
 
  2. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 1.870,00 zł.
 
     § 8.1.Dodatek specjalny może być przyznany kierownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
 
  2.Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
     § 9. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
 
     §10.1. W danej jednostce ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może zostać utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród.
 
     2. Z funduszu nagród kierownikowi przyznawana jest nagroda:
 
  1) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
 
  2) za wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które kierownik nie otrzymuje dodatku funkcyjnego,
 
  3) Wójta:
a) raz w roku w miesiącu październiku Dyrektorowi ZOK,
b) dwa razy w roku w maju i w grudniu Dyrektorowi GOPS.
 
     §11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
 
     §12. Jednorazowa odprawa pieniężna z związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
 
     §13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
 
     §14. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ostróda:
 
  1) Nr 42/09 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
  2) Nr 43/09 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
  3) Nr 87/09 a dnia 9 września 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie,
 
  4) Nr 88/09 z dnia 09 września 2009 r. w sprawie określenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
     §15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia1 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.11.2017, ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, odsłon: 1 108


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215701
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości