Zarządzenie Nr 157/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2015r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za III kwartał 2015r.
 
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy
Ostróda za III kwartał 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik do
zarządzenia Nr157/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27.10.2015r.
 
 
 
  1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2015 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
56.061.802,00
45.255.862,17
80,67
2.
Wydatki
67.600.772,00
46.804.210,12
69,23
2.1.
Wydatki bieżące
48.187.719,00
35.112.246,41
72,86
2.2.
Wydatki majątkowe
19.413.053,00
11.691.963,71
60,22
3
Deficyt/nadwyżka
-11.538.970,00
-1.548.347,95
 
4.
Przychody
13.158.970,00
3.726.209,78
28,31
5
Rozchody
1.620.000,00
1.145.000,00
70,67
 
  1. Za III kwartał w 2015 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w kwocie 103.722,70 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 02.11.2015r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2015, ostatnia aktualizacja: 02.11.2015, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948075
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości