Zarządzenie Nr 156/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2017r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2017r.
 
 
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 156./2017 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30.10.2017r.
 
  1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2017 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
71.084.832,68
55.970.604,26
78,74
2.
Wydatki
73.699.832,68
49.987.847,10
67,83
2.1.
Wydatki bieżące
65.866.557,30
48.030.508,06
72,92
2.2.
Wydatki majątkowe
7.833.275,38
1.957.339,04
24,99
3
Deficyt/nadwyżka
2.615.000,00
5.982.757,16
 
4.
Przychody
4.420.000,00
1.422.505,00
 
5
Rozchody
1.805.000,00
1.050.000,00
58,17
 
  2. Za III kwartał w 2017 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w kwocie 94.337,93 zł.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2017r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj
 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2017, ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, odsłon: 538


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219354
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości