Zarządzenie Nr 155/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 listopada 2016 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, w rozdziale 2 Zakładowy plan kont wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 3 pkt 1 Konta bilansowe, po koncie 225- Rozliczenie niewygasających wydatków, dodaje się konta w brzmieniu:
 „226 - Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT
 227 - Rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT”
 
2) w § 4 Ustala się zasady funkcjonowania kont syntetycznych dla budżetu Gminy: po koncie 225 Rozliczenie niewygasających wydatków, dodaje się konta:
 
„Konto 226 - „Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT”
 
Wn
Ma
  • ujmuje się, na podstawie cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych, kwoty należnego podatku VAT podlegającego odprowadzeniu do urzędu skarbowego,
  • ujmuje się przekazanie zwróconego przez US podatku VAT jednostkom organizacyjnym
  • ujmuje się wpływy kwoty podatku VAT przekazane przez jednostki organizacyjne podlegające odprowadzeniu na rachunek urzędu skarbowego
  • ujmuje się kwoty podatku VAT, wynikające z cząstkowych deklaracji jednostek organizacyjnych
 
 
Konto 226 służy do ewidencji podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi.
 
Konto 227 - „Rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT”
 
Wn
Ma
  • ujmuje się, kwoty podatku VAT, w wysokości wynikającej z cząstkowych deklaracji jednostek organizacyjnych
  • ujmuje się przelew środków VAT na rachunek urzędu skarbowego w kwocie wynikającej z deklaracji VAT
  • ujmuje się, na podstawie cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych, kwoty należnego podatku VAT podlegającego odprowadzeniu do urzędu skarbowego
  • ujmuje się zwrot podatku VAT dokonany przez urząd skarbowy
 
 
Konto 227 służy do rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.”
 
3) w § 8 - Konta syntetyczne budżetu gminy, w pkt 1 - Konta bilansowe, po koncie 225 dodaje się konta:
 
226 - Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT
Ewidencja szczegółowa prowadzona według jednostek organizacyjnych
227 - Rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT
Ewidencja umożliwiająca ustalanie wysokości rozrachunku z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.11.2016r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2016, ostatnia aktualizacja: 29.11.2016, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213993
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości