Zarządzenie Nr 155 /2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 listopada 2018r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dostawa, wraz z transportem pomocy dydaktycznych do 9 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
    Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawa, wraz z transportem pomocy dydaktycznych do 9 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III”
 
    powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
    1) Przewodniczący – Magdalena Muraszko;
    2) Członek – Elżbieta Koziej;
    3) Członek – Joanna Burcon;
    4) Członek – Danuta Kucharczuk;
    5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
    § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.11.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.11.2018, ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, odsłon: 283


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927488
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości