ZARZĄDZENIE Nr 153/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w drodze zamiany
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 4 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 90/28 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, stanowiącą własność Gminy Ostróda na działkę Nr 90/35 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2017, ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213778
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości