Zarządzenie Nr 152/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 listopada 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 222 § 6 i art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, dokonuje się następujących zmian:
 
    - dodaje się § 26a w brzmieniu:
 
    „26a.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, na terenie wokół Urzędu Gminy (chodniki i parkingi) oraz na parterze budynku Urzędu Gminy (pobliże pomieszczeń kasowych) prowadzony jest szczególny nadzór w postaci kamer monitoringu, umożliwiających rejestrację obrazu.
 
    2. Nagrania obrazu, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
 
    3. Pomieszczenia i teren, o których mowa w ust. 1, są oznaczane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.”.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Inspektorowi Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.11.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.11.2018, ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, odsłon: 479


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907437
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości