ZARZĄDZENIE Nr 152/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2017 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 171/7 o powierzchni 0,0771 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, objętej księgą wieczystą Kw nr EL1O/00033929/1 oraz prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 171/12 o powierzchni 1,6224 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, objętej księgą wieczystą Kw nr EL1O/00040317/0.
 
  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 03 października 2017 r. Rep. „A” Nr 1739/2017 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anna Jabłońska w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 140 lok. 100, 00-061 Warszawa.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2017, ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, odsłon: 710


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569277
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości