Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lutego 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie nadających się do dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Ostróda, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
 
     1) Artur Jabłonka - Przewodniczący komisji,
 
     2) Beata Czerkas - Zastępca przewodniczącego komisji,
 
     3) Ewa Salewska - Członek komisji,
 
     § 2. 1. Komisja dokona identyfikacji oraz sporządzi wykaz uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda, zaewidencjonowanych w Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania oraz w księgach inwentarzowych, a także stanowiących środki trwałe, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, tj.: komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek, telefonów, niszczarek, podzespołów i elementów komputerowych, nośników danych, serwerów itp.  
 
  2. Do wykazu uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, o którym mowa w ust. 1 komisja dołączy opinię zewnętrznego serwisu potwierdzającą, iż naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. 
 
  3. Komisja dokona fizycznej likwidacji uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, ujętych w wykazie, sporządzonym zgodnie z ust. 1 poprzez przekazanie ich do utylizacji specjalistycznemu podmiotowi, z zastrzeżeniem ust. 4.
 
  4. W odniesieniu do nośników danych, Informatyk Urzędu Gminy zdemontuje wszystkie dyski twarde, celem ich dalszego wykorzystania, lub dokona ich fizycznego uszkodzenia.
 
  5. Z czynności likwidacji Komisja sporządzi protokół. Wykaz przekazanych do utylizacji składników majątkowych wraz z opinią, o której mowa w ust. 2 będą stanowić załącznik do protokołu.
 
     § 3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół likwidacji komisja przekaże właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, w celu wykreślenia zlikwidowanych składników majątkowych z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd.
 
     § 4. Zakończenie prac komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.02.2017r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.02.2017, ostatnia aktualizacja: 15.02.2017, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213807
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości