Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2014 r.
 
w sprawie zamiany nieruchomości
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz  § 4 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, nieruchomości położonych w obrębie Lipowo i Bałcyny, określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.
 
§ 2. Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda jest działka położona w obrębie Lipowo oznaczona nr 164/2.
 
§ 3. Przedmiotem zamiany ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są działki położone w obrębie Lipowo oznaczone nr 7/23 i nr 21/3 oraz działka położona w obrębie Bałcyny oznaczona nr 10/1.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.02.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2014, ostatnia aktualizacja: 18.02.2014, odsłon: 863


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569335
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości