Zarządzenie Nr 15/2008

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji celem wybrakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

 

Na podstawie § 7 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1375) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję stałą komisję w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji.

 

2. Iwona Kubaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

 

3. Agnieszka Raczyńska – Członek Komisji.

 

4. Marek Wydrzyński – Członek Komisji.

 

5. Zdzisława Michałowicz – Członek Komisji.

 

6. Bożenna Mąka – Członek Komisji.

 

7. Elżbieta Koziej - Członek Komisji.

 

8. Artur Jabłonka – Członek Komisji.

 

§ 2. Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i wraz z jej spisem przedkłada Wójtowi w celu uzyskania akceptacji.

 

§ 3. Komisja dokona wybrakowania i komisyjnego zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej po uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego.

 

§ 4. 1. Bieżącą pracą kieruje Zastępca Przewodniczącego.

       

       2. Informacje z działań, o których mowa w ust 1 przekazywane są Przewodniczącemu Komisji.

     

       3. Przewodniczący Komisji zatwierdza ostateczną treść protokółu przedkładanego do akceptacji Wójtowi.

 

      § 5. Traci moc zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji celem wybrakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2008, ostatnia aktualizacja: 20.03.2008, odsłon: 891


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563500
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości