Zarządzenie Nr 15/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2005r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

      Na podstawie art.8 ust. 2 Ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz.335, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

      § 1.1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/03 Wójta Gminy Ostróda, § 4, ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Udział w wycieczkach trwających powyżej 2 dni wyklucza korzystanie z dopłat do różnych form wypoczynku, z wyjątkiem dopłat do wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz leczenia sanatoryjnego”.

 

      2. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/03 Wójta Gminy Ostróda, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 15/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 lutego 2005r.

 

Tabela dopłat z ZFŚS do usług wypoczynkowych

 

Lp.

Wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

brutto zł

% wskaźnik dopłaty do n/w usług

Wczasy zorganizowane

Sanatorium

Wypoczynek organizowany we własnym zakresie

Kolonie i obozy

dla dzieci i młodzieży

1.

do 400,00 zł

85

85

80

85

2.

od 401,00 do 600,00

80

80

75

80

3.

od 601,00 do 800,00

75

75

70

75

4.

od 801,00 do 1.000,00

70

70

65

70

5.

od 1.001,00 do 1.200,00

65

65

60

65

6.

od 1.201,00 do 1.400,00

         60

60

55

60

7.

od 1.400,00 do 1.600,00

55

55

50

55

8.

od 1.600,00 do 1.800,00

50

50

45

50

9.

od 1.801,00 do 2.000,00

45

45

40

45

10.

powyżej 2.000,00

40

40

35

40

 

Informacje uzupełniające tabelę

 

      1. Pracownicy oraz emeryci i renciści mogą korzystać z dopłaty wyłącznie do jednej formy wypoczynkowej w roku kalendarzowym.

 

      2. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia.

 

      3. Dopłata do wczasów zorganizowanych, trwających od 8 do 14 dni, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 150 % minimalnego wynagrodzenia.

 

      4. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt. 2 i 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.

 

      5. O zakwalifikowanie się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się przed wyjazdem na wypoczynek.

 

      6. Ekwiwalent za wypoczynek organizowany we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

      7. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

 

      8. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.

 

      9. Wysokość dofinansowania udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych ustalana jest każdorazowo w wysokości uzależnionej od możliwości finansowych Funduszu.

 

 

 

data publikacji: 24.03.2005, ostatnia aktualizacja: 24.03.2005, odsłon: 850


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238596
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości