Zarządzenie Nr 149/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 października 2018 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2018 r.
 
    Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 października 2018 r.
 
    1. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2018 roku.
 
Lp.
Treść
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
1.
Dochody
83.427.920,35
56.121.879,96
67,27
2.
Wydatki
87.302.920,35
55.048.771,21
63,05
2.1.
Wydatki bieżące
70.102.136,38
51.946.972,89
74,10
2.2.
Wydatki majątkowe
17.200.783,97
3.101.798,32
18,03
3.
Deficyt/nadwyżka
- 3.875.000,00
1.073.108,75
 
4.
Przychody
6.015.000,00
2.765.734,62
45,98
5.
Rozchody
2.140.000,00
1.531.698,00
71,57
 
    2. Za III kwartały w 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 3.112,97 zł.
 

 

Data przekazania do publikacji: 30.10.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.10.2018, ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, odsłon: 371


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11928809
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości