ZARZĄDZENIE Nr 149/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 października 2017 r.
 
w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 
     Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W roku 2017przeprowadza się w drodze spisu z natury inwentaryzację składników majątkowych Gminy Ostróda, według planu inwentaryzacji na 2017 rok.
 
     § 2. 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie z § 1, powołuje się komisję inwentaryzacyjną, zwaną dalej „komisją”, w składzie:
 
  1) Monika Klimowska – Przewodniczący komisji,
 
  2) Marek Wydrzyński – Zastępca Przewodniczącego komisji,
 
  3) Piotr Rećko - członek komisji,
 
  4) Karol Hładyszewski - członek komisji,
 
  5) Patrycja Ecka – członek komisji.
 
     2. Komisja tworzyć będzie zespoły spisowe, w skład których wchodzić będzie Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i jeden lub dwóch Członków komisji.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.10.2017r.
Osoba przekazująca: Anna Wawrowska
 

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2017, ostatnia aktualizacja: 18.10.2017, odsłon: 577


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219427
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości