Zarządzenie Nr 149/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47 poz. 316 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda, w składzie:
 
  1. Cezary Wawrzyński – Przewodniczący Komisji;
  2. Beata Czerkas – Członek Komisji;
  3. Beata Milewska-Piotrowska – Członek Komisji.
 
§ 2. 1. Likwidacji podlegają pieczątki i pieczęcie w przypadku:
 
  1. zdezaktualizowania, zużycia, zniszczenia i uszkodzenia lub innej utraty przydatności pieczątek i pieczęci;
  2. zmiany przepisów uprawniających do używania pieczątek i pieczęci.
 
2. Zobowiązuje się członków Komisji do właściwej likwidacji pieczątek i pieczęci.
 
3. Likwidacja pieczątek następuje poprzez ich fizyczne zniszczenie, uniemożliwiające ich identyfikację i użycie.
 
4. Pieczęcie urzędowe, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodów określonych w ust. 1, Komisja w celu ich likwidacji przekazuje do Mennicy Państwowej w trybie określonym dla ich zamawiania.
 
5. W przypadku sprawnego mechanizmu obudowy pieczątki, Komisja przekazuje go pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda do ponownego wykorzystania.
 
6. Komisja sporządza protokół z likwidacji pieczątek i pieczęci według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 
7. Protokół z likwidacji pieczątek i pieczęci jest podstawą do wykreślenia pieczątek lub pieczęci z rejestru przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
8. Wykaz likwidowanych pieczątek i pieczęci odnotowuje się w rejestrze likwidowanych pieczątek i pieczęci wskazując w nim datę likwidacji, wykaz odcisków likwidowanych pieczątek i pieczęci oraz podpisy Komisji.
 
9. Protokół o którym mowa w ust. 6, i rejestr, o którym mowa w ust. 8, przechowywane są przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 149/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2016 r.
 
 
Protokół Nr ...........................
Likwidacji pieczątek / pieczęci
z dnia .................................
 
Komisja do przeprowadzenia likwidacji pieczątek / pieczęci w składzie:
Przewodniczący Komisji - ...................................................................
Członek Komisji - ................................................................................
Członek Komisji - ................................................................................
 
Przeprowadziła likwidację ........................... sztuk pieczątek / pieczęci według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu poprzez ich zniszczenie ................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 
Podpisy członków Komisji:
  1. .................................................................
  2. .................................................................
  3. .................................................................
 
W załączniku do protokołu należy przedstawić wykaz odcisków likwidowanych pieczątek.

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.12.2016, ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219130
odsłon strony

Aktualnie mamy
82 gości