Zarządzenie Nr 146/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. Nr 110/1 o pow. 0,3217 ha, położoną w obrębie Glaznoty.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.11.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.11.2014, ostatnia aktualizacja: 18.11.2014, odsłon: 838


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622599
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości