Zarządzenie Nr 144 /2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 września 2017
 
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. „ W stronę zmiany”
 
     Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2016 poz. 446 z póżn.zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza , co następuje:
 
     § 1. Udziela się Pani Danucie Niemanowskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności w projekcie pn.:” W stronę zmiany” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 2 „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do:
 
  1) podpisywania wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie,
  2) składania oświadczeń woli w imieniu projektodawcy,
  3) zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego,
  4) reprezentowania projektodawcy przed urzędami, organami administracji publicznej, sądami oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i
 egzekucyjnych.
 
     § 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.10.2017r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska
 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.10.2017, ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, odsłon: 584


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219513
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości