Zarządzenie Nr 143/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 listopada 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wyżnice, oznaczoną jako działki ewidencyjne:
  1. nr 1/11 o pow. 0,3163 ha,
  2. nr 1/10 o pow. 0,0419 ha,
  3. nr 5/16 o pow. 0,1339 ha.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2016, ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215732
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości