Zarządzenie Nr 143/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 grudnia 2011r

 

zmieniające zarządzenie w sprawie  ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 października 2010r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, dodaje się:

 

w części I Zasady Zakładowego Planu Kont

 

- w ust.. 3 lit.  a - Konta bilansowe, po koncie 409 dodaje się konto: 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

- w ust. 4, po koncie 409- dodaje się konto:

 

Konto 640 - „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

 

Wn

Ma

·          ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym a w szczególności dotyczące przyszłych okresów

 

·          ujmuje się zaliczenie kosztów okresu sprawozdawczego poniesionych w okresach poprzednich

 

Konto 640 służy do ewidencji kosztów okresów przyszłych.

Saldo Wn, konta 640 wykazuje stan kosztów przyszłych okresów.

 

- w ust. 6 Konta syntetyczne jednostek budżetowych

 

   w pkt 1 - Konta bilansowe

 

    po koncie 409 dodaje się konto:

 

640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 Ewidencja szczegółowa prowadzona wg pełnej klasyfikacji budżetowej

 

 

§ 2.  Po załączniku nr 5 do części VII - Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów, programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 125/10 z dnia 26.10.2010r., dodaje się:

 

załącznik Nr 6

 

„Załącznik Nr 6 do części VII- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów , programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 125/10 z dnia 26.10.2010r.

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach europejskiego Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, na realizację:

 

Operacji pn. „Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin, gmina Ostróda”

 

1. Do realizacji tego projektu przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowanej określonej zarządzeniem nr 125/10 Wójta gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r , oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2. Okres zakończenia ustalono na dzień 31 lipca 2012r.

 

3. Projekt zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 

- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

- rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu jest Z-ca Kierownika Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych.

 

5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2012r. oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tego projektu.

 

6. W celu realizacji projektu wyodrębniono oddzielne konto bankowe.

 

7. Do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe oraz wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

8. Dowody księgowe dotyczące realizacji projektu winny być prawidłowo opisane, tak, aby był uwidoczniony związek z projektem.

Opis dokumentu księgowego winien zawierać, co najmniej:

a) nr umowy o finansowanie projektu,

 

b) informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego

 

c) nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach którego wydatek jest ponoszony,

 

d) kwotę kwalifikowaną i był zgodny z wytycznymi instytucji zarządzającej.

 

9. Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10. Osobą odpowiedzialna za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną jest Z-ca Kierownika Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych.

 

11. Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego.

 

12. Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

13. Pracownicy Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych potwierdzają kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawiają dokumenty w oparciu o dowody księgowe ujęte w księgach rachunkowych, w ścisłym uwzględnieniu z pracownikiem referatu finansowego odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych i składają wniosek o płatność.

 

14. Dowody księgowe winne być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres siedmiu lat od dnia przyznania pomocy, tj do dnia 31.12.2019r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

15. Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winne być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres siedmiu lat od dnia przyznania pomocy, tj. do dnia 31.12.2019r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych.

 

16. Do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektów stosuje się zasady określone w dziale VII załącznika do zarządzenia Nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r.”

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 11.01.2012 r.

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2012, ostatnia aktualizacja: 11.01.2012, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526803
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości