Zarządzenie Nr 141/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 listopada 2023 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie nadających się do dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
 
     1) Artur Jabłonka - Przewodniczący Komisji;
 
     2) Beata Czerkas - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 
     3) Kamil Klimowski - Członek Komisji.
 
     § 2. 1. Komisja dokona identyfikacji oraz sporządzi wykaz uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, zaewidencjonowanych w Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania oraz w księgach inwentarzowych, a także stanowiących środki trwałe, tj.: komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek, telefonów, niszczarek, podzespołów i elementów komputerowych, nośników danych, serwerów, mebli, wyposażenia biurowego itp.  
 
  2. Komisja dokona fizycznej likwidacji uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, ujętych w wykazie, sporządzonym zgodnie z ust. 1 poprzez przekazanie ich do utylizacji specjalistycznemu podmiotowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
  3. W odniesieniu do nośników danych, Informatyk Urzędu Gminy zdemontuje je, celem ich dalszego wykorzystania, lub dokona ich fizycznego uszkodzenia.
 
  4. Z czynności likwidacji Komisja sporządzi protokół kasacji. Wykaz przekazanych do utylizacji składników majątkowych będzie stanowić załącznik do protokołu.
 
     § 3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół kasacji, Komisja przekaże właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, w celu wykreślenia zlikwidowanych składników majątkowych z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zakończenie prac komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.11.2023
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.11.2023, ostatnia aktualizacja: 08.11.2023, odsłon: 41


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569300
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości