Zarządzenie Nr 140/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Nie wykonać prawa pierwokupu własności niezabudowanej części nieruchomości o łącznej powierzchni 6,82 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 101/1, 102/2, położonej w obrębie Wysoka Wieś, objętej księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00045518/4.
 
2. Warunki zbycia przedmiotowej części nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 12.07.2022 r. Rep. „A” Nr 3158/22 przez Notariusza Agnieszkę Sinkiewicz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza Nr 8.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.08.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.08.2022, ostatnia aktualizacja: 11.08.2022, odsłon: 72


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788518
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości