Zarządzenie Nr 140/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 października 2018 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacji Urzędu Gminy Ostróda w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004 r. Nr 98 poz. 978 późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
    
      § 1. Ustala się Regulamin Organizacji Urzędu Gminy Ostróda w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
      § 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się pracownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
      §3. Regulamin podlega wykonaniu po ogłoszeniu przez właściwy organ zagrożenia bezpieczeństwa państwa, bądź stanu wojny.
 
      § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 11/OC/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Regulamin Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 
      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 223


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927707
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości