Zarządzenie Nr 139/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 września 2017 r.
 
w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 
     Na podstawie art.36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz § 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
     § 1. W Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się dla zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych następującą dokumentację:
 
  1) „Politykę Bezpieczeństwa” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
 
  2) „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym” stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
    § 2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do wszystkich stanowisk pracy Urzędu Gminy Ostróda, gdzie dane osobowe przetwarzane są na nośniku papierowym lub w systemie informatycznym.
 
     § 3.1. Z treścią dokumentów, o których mowa w § 1 zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Ostróda przetwarzający dane osobowe.
 
     2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do przestrzegania zasad wynikających z dokumentów, o których mowa w § 1.
 
     § 4. Traci moc zarządzenie Nr 43a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 maja 2004r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2009r. zmieniające w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.09.2017r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.09.2017, ostatnia aktualizacja: 26.09.2017, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215747
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości