Zarządzenie Nr 139/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 października 2016 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2016 r.
 
  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r  poz. 885z póź. zm.) Wójt Gminy Ostróda  zarządza, co następuje:
 
  § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik do
Zarządzenia nr 139/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24.10.2016r.
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2016 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
67.034.317,10
48.790.505,22
72,78%
2.
Wydatki
66.309.317,10
44.536.839,76
67,16%
2.1.
Wydatki bieżące
58.599.069,10
41.846.228,00
71,41%
2.2.
Wydatki majątkowe
7.710.248,00
2.690.611,76
34,89%
3
Deficyt/nadwyżka
725.000,00
4.253.665,46
 
4.
Przychody
1.000.000,00
1.096.560,62
109,65%
5
Rozchody
1.725.000,00
1.050.000,00
60,86%
 
 
2. Umorzono niepodatkowe należności budżetowe  za  III  kwartały w  2016 roku  w  łącznej wysokości - 4.990,86 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 26.10.2016r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.10.2016, ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, odsłon: 950


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458780
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości