Zarządzenie nr 138/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 października 2018 r.
 
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Ostróda w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 
 
    Na podstawie § 11 ust.1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) , Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. W czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowe go, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny przygotowuje się Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Ostróda zwane dalej GSK w stałej siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz Główne Stanowisko Kierowania Wójta Gminy Ostróda w zapasowym miejscu pracy zwane dalej GSK w ZMP w budynku zlokalizowanym  
w Ostródzie ul. 11 Listopada 39.
 
  2. GSK wchodzi w skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko – mazurskim.
 
    § 2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GSK oraz sprawdzenie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
    § 3. Przedsięwzięcia oraz czynności związane z przygotowaniem GSK wyszczególnione w § 15 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98,poz.918 z poźn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem” realizują kierownicy referatów i osoby zajmujące odpowiednie stanowiska służbowe, wg ustaleń określonych w niniejszym zarządzeniu.
 
    § 4 .1. W ramach przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem GSK zobowiązuje się i upoważnia:
 
    1) Inspektora GCZK  do:
 
  a) opracowania instrukcji organizacji pracy na GSK i GSK w ZMP na czas pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny;
 
  b) opracowania Regulaminu GSK w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 
  c) opracowania dokumentacji do przemieszczenia GSK na GSK w ZMP;
 
  d) we współdziałaniu z kierownikami referatów i innymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy Ostróda oraz kierownikami jednostek współdziałających, po akceptacji Sekretarza Gminy, ustalenie wykazu osób przewidzianych do pracy i rozmieszczenie ich na  GSK.
 
    2) Sekretarza Gminy do:
 
  a) organizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem utrzymania w sprawności stanu technicznego obiektów GSK i ich infrastruktury;
 
  b) wyposażenia stanowiska kierowania w urządzenia techniczne, sanitarne, sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i wypoczynku;
 
  c) organizacji grupy organizacyjno – przygotowawczej przystosowania obiektu do rozwinięcia i funkcjonowania GSK;
 
  d) zapewnienia łączności oraz obiegu informacji wewnątrz GSK oraz z jednostkami współdziałającymi;
 
  e) wyposażenie GSK w sprzęt łączności i teleinformatyczny oraz sprawowanie nadzoru nad jego utrzymaniem w pełnej sprawności;
 
  f) zabezpieczenia obsługi środków transportu wykorzystywanych na potrzeby GSK oraz organizacji zaopatrywania w paliwo i materiały eksploatacyjne do tych pojazdów;
 
  g) zaplanowania żywienia i zaopatrywania stanu osobowego w niezbędne artykuły codziennego użytku;
 
  h) zabezpieczenia medycznego stanu osobowego GSK.
 
    3) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do:
 
  a) ustalenia zasad i trybu obiegu informacji niejawnych na GSK;
 
  b) koordynowania przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ochrony fizycznej GSK;
 
  c) zorganizowania systemu przekazywania decyzji i informacji niejawnych na GSK i GSK w ZMP oraz między stanowiskami kierowania, wchodzącymi w skład systemu kierowania Wójta;
 
    4) Informatyka do:
 
  a) zorganizowania systemów informatycznych zapewniających sprawne i bezpieczne przekazywanie informacji;
 
  b) zapewnienia sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych na stanowiskach kierowania;
 
  c) nadzoru nad funkcjonowaniem systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przestrzeganiem zasad i szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej.
 
    2. Do zadań wszystkich kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk należy wyznaczenie niezbędnej ilości pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych stanowiska kierowania w celu realizacji zadań zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Ostróda.
 
    § 5. 1. Instrukcja pracy na GSK w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 
    2.Regulamin GSK w systemie kierowania  bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem narodowym państwa i wojny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 328


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927294
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości