Zarządzenie Nr 138/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 października 2014 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Durąg, oznaczoną jako działka ew. nr 81/22 o pow. 0,2700 ha.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.11.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.11.2014, ostatnia aktualizacja: 03.11.2014, odsłon: 842


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058159
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości