Zarządzenie Nr 136/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 października 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, część nieruchomości położonej w obrębie Reszki, gm. Ostróda:
 
  1) lokal mieszkalny Nr 3 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Reszki 20 o pow. 40,90 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,50 m2 przynależne do lokalu oraz udział 29/100 w gruncie, częściach wspólnych budynku i urządzeniach - działka ew. nr 134 o pow. 0,4900 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.10.2016, ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, odsłon: 877


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057975
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości